Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen beviljar stipendier för utlandsstudier omfattande minst ett läsår inom internationellt industriellt företagande. I de fall utbildningen är längre än ett år ska ansökan omfatta hela studieperioden.

Studierna ska vara inriktade mot industriellt företagande och kan omfatta samtliga ämnesområden. 

Stipendier för del av svensk kandidat- eller masterutbildning beviljas inte. Ej heller praktik under pågående svensk utbildning beviljas.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för svenska medborgare med akademisk grundexamen och ett par års erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig förvaltning.

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

  • personer med avklarad akademisk grundexamen (universitet/högskola) som vid utländsk läroanstalt vill studera på högre akademisk nivå (masters- eller doktorsnivå),
    Ett par års arbetslivserfarenhet anses värdefullt. I huvudsak ges stipendier till längre (minst ett år) sammanhängande utbildning utomlands. Stipendium söks för hela studieperioden.
  • personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Stipendium beviljas inte för praktiktjänstgöring (t.ex. vid EU-kommissionen), för arbete med examensarbete eller för studieresor med studentgrupper. Stipendium beviljas heller inte för att studera kortare tid utomlands inom ramen för grundutbildningen vid svenskt universitet eller svensk högskola.

Vid ansökan för flerårig utbildning ska ansökan omfatta hela studieperioden.

Aktuella universitet

E-ansökan

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. Ansökan sker via e-ansökan.

Ansökningstid

Stiftelsen har ett ansökningstillfälle per år. Ansökningar ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 20 april.

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden i direkt anslutning till Stiftelsens styrelsesammanträde.

Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut vilket som huvudregel fattas inom tre månader efter ansökningstidens slut.