Forskningsbidrag och stipendier 2014

Forskningsbidrag och stipendier 2014

Beviljande forskningsbidrag till nya arbeten 

Karin Åhman: Grundläggande rättigheter och juridisk metod
Maria Hilling: Generalklausuler mot skatteflykt och skatteavtal - en komparativ analys
Robert Påhlsson: Mervärdesskatteundantag för vårdtjänster
Axel Hilling: Tolkning av skattelag
Michael Hellner: Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen, ny upplaga
Andrea Sundstrand: Rättskälleläran
Göran Lind: Kommentar till Ärvdabalken, Del I och Del II
Stefan Olsson: Skattekultur
Torkel Gregow: Ny upplaga till Gösta Walins bok Samäganderätt
Bertil Bengtsson: Ideella värden i fastighetsrätten
Maria Forsman: Barnmisshandel i straffrätten. En bok om brott mot barn för socialsekreterare
Johan Lindholm: Konstitutionell rätt

Beviljade forskningsbidrag till pågående arbeten

Kalle Kroon: Från livegenskap till rättvisa
Claes Lernestedt: Straffrätt och psykisk störning
Karin Åhman: Grundläggande rättigheter och juridisk metod
Ulf Bernitz: Rättsskyddet i europarätten
Jenny Julén Votinius: Föräldraledighetslagens missgynnandeförbud - de tio första åren
Torsten Sandström: Förmögenhetsrättsliga strukturer
Torkel Gregow: Samäganderätt
Peter Westberg: Konflikt och kontrakt
Göran Lind: Kommentar till Ärvdabalken, Del I och II
Nils-Olof Berggren: Rättspraxis i litteraturen
Sacharias Votinius: Mänskliga rättigheter i kontraktsrätten - harmoni eller konflikt
Henrik Edelstam: Perl Olof Ekelöfs böcker Rättegång
Ulf Linderfalk: The Many Functions of International legal Concepts
Michael Hellner: Lennart Pålssons bok "Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Lugano-konventionerna"
Eva Ryrstedt: Kommentarer till Äktenskapsbalken samt ytterligare kommentarer till Föräldrabalken i Lexino
Mikael Mellqvist: Welamson/Mellqvist bok "Konkurs" 12:e upplagan
Andrea Sundstrand: Rättskälleläran
Christoffer Wong: Straffrättskipning
Bertil Bengtsson: Ideella värden i fastighetsrätten

Postdoktjänster 2015 

Jan Leidö, Umeå universitet
Johan Adestam, Lunds universitet