Forskningsbidrag och stipendier 2013

Beviljade forskningsbidrag till följande fortsatta arbeten

Christina Allard - Bok ”Renskötselrätt i nordisk belysning”
Niklas Arvidsson - Projektet ”Rätten och sedvanan. En förmögenhetsrättslig studie om privat rättsbildning”
Nils-Olof Berggren - Ny upplaga av ”Rättspraxis i litteraturen”
Ulf Bernitz - Ny bok med titeln ”Rättsskyddet i europarätten”
Henrik Edelstam - Uppdatering av Per Olof Ekelöfs rättegångsböcker
Torkel Gregow - Bok om ”Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder”
Pär Hallström - Monografi angående ”WTO-rätten och dess genomslag i EU och i svensk rätt”
Marie Karlsson-Tuula - Uppdatering av Gösta Wallins bok ”Företagshypotek från år 1995”
Kalle Kroon - Projektet ” Från livegenskap till rättvisa. Kronoböndernas domstolsakter och processer i Stormaktstidens svenska provinser Estland och Livland”
Claes Lernestedt - Projektet ”Straffrätt och psykisk störning”
Bengt Lindell - Projektet ”Intresseavvägningar och helhetsbedömningar”
Ulf Linderfalk - Projektet ”The Many Functions of International legal Concepts”
Johan Lindholm - Lärobok med arbetstiteln ”Idrottsjuridik”
Mikael Mellqvist - Uppdatering av Welamson/Mellqvist bok ”Konkurs” 12 upplagan
Robert Påhlsson - Boken ”Corporate Taxation in Sweden”
Stefan Ryding-Berg - Bok om ”Statligt myndighetsarbete”
Eva Ryrstedt - Kommentar till ”Äktenskapsbalken”
Torsten Sandström - Boken ”Förmögenhetsrättsliga strukturer”
Peter Westberg - Boken ”Konflikt och kontrakt”

Beviljade forskningsbidrag till nya arbeten

Jenny Julén-Votinius - Förädraledighetslagens missgynnandeförbud  de tio första åren
Johanna Schiratzki - Barnrättens grunder, 5:e utvidgade upplagan
Sacharias Votinius - Mänskliga rättigheter i kontraktsrätten - harmoni eller konflikt
Christoffer Wong - Straffrättskipning

Forskartjänster

Megi Medzmariashvili, Lunds universitet - Doktorandtjänst
Martin Berglund, Uppsala universitet - Postdoktjänst 

Anslag

Postdok- och doktorandtjänster
Rolf Skog och Erik Sjöman för framtagning av verket ”The Swedish Takover Rules - An annotated commentary”
Robert Påhlsson, bokprojekt med arbetsnamnet ”Swedish Corporate Income Taxation”

Under året utkomna böcker

Michael Bogdan - Concise Introduction to Comparative Law
Therese Enarsson - Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter
Göran Lind - Sambolagen m.m. En kommentar
Svante O. Johansson - Konsumenttjänstlagen. En kommentar
Johan Sandstedt - Sakrätten, Norden och europeiseringen. Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism.

Tryckningsbidrag

Ulf Maunsbach