Forskningsbidrag och stipendier 2012

Forskningsbidrag och stipendier 2012

Beviljade forskningsbidrag till följande fortsatta arbeten

Bertil Bengtsson "Tjänster"
Nils-Olof Berggren Ny upplaga av "Rättspraxis i litteraturen"
Ulf Bernitz Ny bok med titeln "Rättsskyddet i europarätten"
Michael Bogdan Engelskspråkig lärobok i "komparativ rättskunskap"
Henrik Edelstam "Uppdatering av Per Olof Ekelöfs rättegångsböcker"
David Fisher Projektet "Extraterritorial Jurisdiction for Transborder Child Sex Tourism Crimes"
Lars Gorton "Syndikerade lån"
Håkan Gustavsson Lärobok i "rättsvetenskap/filosofi"
Göran Lind "Sambolagen. En kommentar"
Bengt Lindell "Helhetsbedömningar och intresseavvägningar"
Ulf Linderfalk "The Many Functions of International Legal Concepts"
Mikael Mellqvist Uppdatering av Welamsons/Mellqvists bok "Konkurs"
Joakim Nergelius "Monografi om skadestånd i svensk rätt till följd av myndigheters överträdelser av Regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten"
Annika Norée Projektet "Tjänstefel"
Eva Ryrstedt Ny kommentar till "Äktenskapsbalken"
Torsten Sandström Boken "Förmögenhetsrättsliga strukturer"
Johanna Schiratzki Monografi "Vårdnad och vårdnadstvister"
Eva-Maria Svensson Lärobok i "Rättsvetenskap/filosofi"
Peter Wahlgren Projektet "Legal Risk Analysis"
Peter Westberg Projektet "Rättvisa, rättskipning, rättegång"

Beviljade forskningsbidrag till följande nya arbeten

Christina Allard Bok med titeln "Renskötselrätt i nordisk belysning"
Niklas Arvidsson Projektet "Rätten och sedvanan. En förmögenhetsrättslig studie om privat rättsbildning"
Anders Eriksson Bok om "flygpassagerares rättigheter vid fel eller dröjsmål i flygföretags prestationer"
Torkel Gregow Bok om "kvarstad och andra säkerhetsåtgärder"
Pär Hallström Monografin "WTO-rätten och dess genomslag i EU och svensk rätt"
Kalle Kroon "Från livegenskap till rättvisa. Kronoböndernas domstolsakter och processer i Stormaktstidens svenska provinser Estland och Livland"
Gertrud Lennander Fjärde upplagan av monografin "Återvinning i konkurs"
Claes Lernestedt Projektet "Straffrätt och psykisk störning"
Johan Lindholm "Lärobok i svensk idrottsjuridik"
Stefan Ryding-Berg Bok om "statligt myndighetsarbete"
Jenny Söderlund "Konkursgäldenärens avtal"

Tryckningsbidrag

Lars Gorton Syndicated loans
Johan Sandstedt Förarbeten till en komparativ sakrättsdialog: Substantialismens blick på den nordiska funktionalismen med exemplifiering genom valda fragment
Claes Lernestedt Framåt och bakåt; Uppsatser i straffrätt och allmän (straff)rättslära 1996-2011

Stipendier 2013

Mikael Hansson, Uppsala universitet
Jérôme Monsenego, Uppsala universitet
Peter Strömgren, Uppsala universitet
Moa Bladini, Lunds universitet
Peter Gottschalk, Lunds universitet
Elenor Lissel, Lunds universitet
Johan Axhamn, Stockholms universitet
Moa Kindström Dahlin, Stockholms universitet
Åsa Örnberg, Stockholms universitet
Peter Andersson, Göteborgs universitet
Philip Linné, Göteborgs universitet
Therese Enarsson, Umeå universitet
Karin Åström, Umeå universitet

Anslag

Nordiska Juristpriset 2014
Postdok- och doktorandtjänster
Vänbok till Sten Heckscher - Redaktionskommittén

Under året utkomna böcker

Ulf Bernitz "Europarättens genomslag" (rödvita serien CC)
Michael Bogdan "Concise Introduction to EU Private International Law”. Second Edition
Michael Bogdan & Ulf Maunsbach "EU Private International Law: An ECJ Casebook". Second Edition
Torkel Gregow "Utsökningsrätt". Fjärde, omarbetade upplagan (rödvita serien CXVIII)
David Kleist "Methods for Elimination of Double Taxation under Double Tax Treates"
Roberth Nordh "Praktisk Process I. Processens ram i tvistemål. Om yrkande och grunder, ändring av talan m.m.". Tredje upplagan
Roberth Nordh "Praktisk Process II. Processens ram i brottmål. Om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m." Tredje upplagan
Gösta Walin, Göran Millqvist, Annina H. Persson "Panträtt". Tredje upplagan, (rödvita serien CXLI)
Institutets seminarium på Thoresta 27-28 oktober 2011 "Copyright in a Borderless Online Environment" (grönvita serien)