Postdoktjänster

Postdoktjänster

Stiftelsen utlyser medel för:

  • finansiering av postdoktjänst i rättsvetenskap i direkt anslutning till avslutad disputation

Stiftelsen ser gärna ansökningar inom det handelsrättsliga området med speciellt fokus på investerarskydd, handelshinder etc i samband med internationella (fri)handelsavtal.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är de som nominerats av sin fakultet. Varje fakultet har möjligt att nominera en (1) forskare.

Ansökans utformning

Till ansökan ska bifogas en CV (max 2 A4-sidor), forskningsplan samt intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution.

Intyget från institutionen ska innehålla bekräftelse att doktorsexamen erhållits/kommer att erhållas (inkl. datum för disputation) samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten.

För att ansökan ska kunna beredas ska blanketten Budgetmall fyllas i och bifogas ansökan. Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Blanketter finns i blankettarkivet.

Innehavare av beviljade tjänster ska utan särskild anmaning årligen sända in en rapport om forskningens fortskridande till Stiftelsen tillsammans med intyg från handledaren.

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden startar den 15 augusti och en fullständig ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober.

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden per brev under december månad.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida i  anslutning till beslut.

Instruktion till ansökan

Anökningsblankett finns i blankettarkivet. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Döp dokumentet med den sökandes namn.

Anslags​mottagare
Här anges aktuellt universitet.

Huvudsökande
Här anges uppgifter för den föreslagna forskaren.

Projekt/Ändamål
Som projekttitel anges “Postdokprogram”. Ange aktuellt startdatum och slutdatum. Ange sökt belopp för hela perioden. Som ändamål anges forskningsprojekt och som område juridik.

Medsöka​nde 
Fältet lämnas tomt

Annan finansiering
Om delfinansiering för den nominerade redan är klar anges här från vem och belopp.

Projektsammanfattning
Projektsammanfattningen innehåller en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska av den ansvarige forskarens projekt, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Bilagor

Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen ska beskriva den nominerades forskningsprojekt.  Projektbeskrivningen ska omfatta max 6 A4-sidor eller 21 000 tecken inklusive blanksteg.

Projektsamma​nfattning på svenska
Max 1 A4 -sida eller 3500 tecken inklusive blanksteg.

CV
Fullständiga kontaktuppgifter för nominerad forskare ska anges tillsammans med bifogad CV. Skriftförteckning ska omfatta högst tio utvalda vetenskapliga publikationer.

Projektbudget
Projektbudget ifylls i enlighet med instruktion på hemsidan.

Intyg från rektor eller dekan/universitetets nominering

I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver den som godkänns av Stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

Övriga bilagor
Ej obligatoriska.