Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen beviljar författarbidrag för framtagande av rättsvetenskapliga verk samt utlyser postdoktjänster. Stiftelsen delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor.

Författarbidrag

Vem kan söka?
Ansökan står öppen för kvalificerade svenska forskare. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Stiftelsen understödda arbetet, som  de som utövar annan verksamhet vid sidan om.

Instruktion ansökan

Postdoktjänster

Stiftelsen utlyser medel för:

  • finansiering av postdoktjänst i rättsvetenskap i direkt anslutning till avslutad disputation

Stiftelsen ser gärna ansökningar inom det handelsrättsliga området med speciellt fokus på investerarskydd, handelshinder etc i samband med internationella (fri)handelsavtal.

Vem kan söka?
Behöriga att söka är de som nominerats av sin fakultet. Varje fakultet har möjligt att nominera en (1) forskare.

Nominering
Var och en av de juridiska fakulteterna vid de svenska universiteten inbjuds nominera en forskare som innehar en doktorsexamen i juridik från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då postdokperioden startar, examen får inte vara äldre än ett år.

Finansieringen omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50 % påslag). Finansiering kan utgå under högst två år. Dessutom erhålls 20 000 kronor per år för resor och omkostnader.

Stiftelsens blankett för ansökan ska användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Döp dokumentet med den nominerades namn.
Blankettarkiv

Sista ansökningsdag
Den nominerades ansökan ska insändas via e-mail till srf [at] wfab [dot] se tillsammans med bilagor och fakultetens motivering till nomineringen senast den 31 oktober.

Instruktion ansökan