Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning.
Stiftelsens medel skall användas för anordnande av vetenskapliga symposier, forskar-utbildningsseminarier och/eller sommarskolor.

Anslag till symposier, forskarutbildningsseminarier och/eller sommarskolor på forskarutbildningsnivå kan komma ifråga om de:

 • Har en tydlig akademisk förankring och håller hög vetenskaplig kvalitet
 • Har ett tydligt inslag av internationella föreläsare
 • Äger rum i Sverige
 • Ej är ett av flera återkommande symposier
 • Redovisar en budget och en realistisk finansiering
 • Använder Stiftelsens – eller donators – namn i offentliga sammanhang

Ett bidrag från stiftelsen kan vara mellan 50 000 - 250 000 kr.

Efter symposiets genomförande ska en skriftlig redovisning och en vetenskaplig rapport av vad symposiet åstadkommit sändas med e-post till Stiftelsen.

Vem kan söka?

Stiftelsen står öppen för ansökningar från kvalificerade svenska forskare och institutioner.
 Ansökningar bör avse aktuella forskningsområden där svenska forskare är framstående. Det är en extra merit om det tilltänkta symposiet stödjer unga svenska forskares vidareutveckling och möjligheter till internationella kontakter.

Ansökans utformning

Stiftelsen har en särskild ansökningsblankett. Innan blanketten fylls i ska den sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska bifogas:

 • projektbeskrivning inkl. preliminärt program och uppgift om vilka deltagare som ska inbjudas
 • projektsammanfattning på svenska
 • projektbudget inkl. finansiering från andra för samma symposium
 • huvudsökandens CV
 • intyg från rektor, verksamhetschef eller liknande
 • årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser) i övrigt lämna en tom bilaga

En fullständig ansökan med bilagor ska skickas med e-post till mws [at] wfab [dot] se

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden i direkt anslutning till Stiftelsens styrelsesammanträde.

Beviljade ansökningar publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut.