Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt.

Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Strategiska satsningar utlyses när Stiftelsen identifierat ett område som är särskilt angeläget att stödja för landets utveckling

Pågående strategiska satsningar: 

  • Max IV 400 miljoner kronor till strålrör och 60 miljoner kronor till post-doc-program
  • Wallenberg Wood Science Center totalt 450 miljoner kronor
  • Stamcellsbiologi, forskning för nya behandlingar av exempelvis hjärt- och muskelsjukdomar och leukemi, 100 miljoner kronor
  • Human Protein Atlas projektet, HPA, en kartläggning av proteinuttrycket av människans runt 20 000 protein-kodande gener, 900 miljoner kronor
  • Brainpower, en satsning på neurologiska sjukdomar som MS och Parkinson, 100 miljoner kronor
  • Grangenomprojektet, en kartläggning av granens genom, 75 miljoner kronor
  • Nobel Center, 395 miljoner kronor
  • Livsvetenskap, Life Science 1,7 miljarder kronor under perioden 2014-2025 
  • Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, 1,3 miljarder kronor under perioden 2015-2025

MAX-laboratoriet

MAX-laboratoriet i Lund är ett svenskt nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder energirika elektroner.

Totalt har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratoriet. Det senaste anslaget avser strålrör till den nya anläggningen MAX IV.  Stiftelsen finansierar även ett stipendieprogram med möjlighet för unga forskare att utbilda sig inom området.

MAX IV – med uppdrag att göra det osynliga synligt

Wallenberg Wood Science Center

Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Hållbara förpackningar, elektronik och implantat i kroppen är några potentiella produkter.

Svensk skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial

Stamcellsbiologi

Karolinska institutet startade med hjälp av anslaget forskningscentrumet Wallenberg Institute for Regenerative Medicine, WIRM.

Med den växande kunskapen kring stamceller och regenerativ medicin har helt nya perspektiv öppnats för behandling av en rad sjukdomar. 

WIRM – ett forskningscentrum med fokus på blodsystemet

Human Protein Atlas-projektet

Atlasen över människans proteiner är nu klar. Det är det största och dyraste svenska forskningsprojektet någonsin, och lika banbrytande som kartläggningen av våra gener.
Databasen innehåller 13 miljoner bilder över människokroppens byggstenar: proteinerna. Projektet har pågått i elva år och finansierats med 900 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Proteinatlasen, som är en databas, är öppen för alla. Användarna kan vara läkemedelsföretag som utvecklar nya mediciner, läkare som vill förbättra diagnostik av olika sjukdomar eller forskare som behöver en referens för att jämföra vävnader i sjuka och friska människor. Atlasen kommer att vara ett kraftfullt verktyg i kampen mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i nervsystemet.

Gigantisk kartläggning av människans maskineri

 Swedish Brain Power

I nätverket Swedish Brain Power har de främsta svenska forskarna på området samlats för att tillsammans förbättra läget för dem som drabbas av neurodegenerativa sjukdomar.

Forskningsprogrammet syftar till att förbättra möjligheterna till tidig diagnostik och behandling av hjärnans degenerativa sjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros, ALS.

Hjärnkraft mot demenssjukdomar, ALS och Parkinson

Kartläggning av granens genom

Ett team bestående av forskare från Umeå Plant Science Centre, ett forskningscenter som drivs i samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, samt forskare från KTH och Karolinska institutet, har kartlagt, sekvenserat, granens genom.

Ett resultat av projektet är att det blir möjligt att effektivisera förädlingen av tall och gran, eftersom det ger helt nya möjligheter att förstå den biologiska bakgrunden till viktiga produktivitets- och kvalitetsegenskaper hos dessa träd.

Kartläggningen av granens genom öppnar vägen för snabbare förädling

Nobel Center

Stiftelsen har beslutat att anslå 395 miljoner kronor till byggnationen av ett nytt Nobel Center.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer Nobelstiftelsens vision om att skapa ett center med en blandning av museiverksamhet, forskningsseminarier och utbildningsaktiviteter riktade mot skolor.

Syftet med donationen är att bidra till en internationell mötesplats för forskare men också att skapa ett besöksmål som väcker nyfikenhet och intresse för vetenskap hos elever, besökare och Stockholmare.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer excellent svensk forskning och hoppas att det nya Nobel Centret ska bli en plats för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring på många nivåer. En plats där vetenskapliga frågor kan mötas och stötas och – upptäckas.

Donationen innehåller inga villkor om att Stiftelsen ska ha inflytande över vare sig den arkitektoniska utformningen eller centrets placering. Nobelstiftelsen ansvarar för att styra och leda processen gällande Nobel Centrets arkitektoniska utformning och placering i samarbete med Stockholms Stad.

Pressmeddelande om Nobelanslaget

Livsvetenskap - Life Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under många år beviljat anslag inom området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science organisation.

Under 2014 tog Stiftelsen ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna. Totalt avsatte Stiftelsen drygt 1,7 miljarder kronor under perioden 2014-2025 för livsvetenskaplig forskning. Detta som en direkt fortsättning på den satsning som gjordes i början av 2000-talet då Stiftelsen bidrog med 1 miljard kronor för att Sverige skulle kunna bygga upp spetsteknik inom livsvetenskap genom två centrumsatsningar; Wallenberg Consortium North och Swedegene.

En del i det nya stödet för livsvetenskaperna är ”Wallenberg Clinical Scholars” – ett program som under fem år ger 25 av landets främsta kliniska forskare en möjlighet att koncentrera sig på forskning och möjlighet till att föra ut forskningsresultaten till vården, parallellt med att de också behåller sina patientkontakter som läkare vid olika kliniker.

En annan del av programmet är en satsning på karriärtjänster vid de nyinrättade centra för molekylärmedicin vid Göteborgs, Lunds, Umeå och Linköpings universitet. Dessa centra byggs upp som ett komplement till det av staten initierade SciLifeLab i Stockholm-Uppsala. Stiftelsen är även tillsammans med svenska staten den största finansiären av SciLifeLab, som ska fungera som teknikstöd till landets forskare inom området.

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP

Forskningsprogrammet  är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling.

Programmet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att svensk forskning ska hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande.

En viktig del är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. Grundstenen är en tydlig kunskapsöverföring till industrins forskning och vidareförädling. Ett exempel är forskarskolan som drivs i samarbete med svenska företag. Totalt ska minst 100 doktorander antas, varav hälften ska vara industridoktorander. Infrastruktur som demonstrationsplattformar och nationella demonstrationsarenor är andra inslag i samarbetet.

Programmets fokus ligger trots den industriella samverkan på grundforskning. Förutom Sveriges fyra stora IKT-universitet: Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet omfattar programmet även forskargrupper vid andra lärosäten. Tanken är att kombinera befintliga ledande kompetenser inom elektroteknik, datorteknik och datavetenskap. Satsningen innehåller även ett internationellt rekryteringsprogram.

Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Stiftelsen står får 1,3 miljarder, resterande 500 miljoner kronor kommer från de ingående universiteten samt svenska industriföretag.