Instruktion ansökan

Instruktion ansökan

Samtliga uppgifter i formuläret ska fyllas i om inte annat sägs nedan.

Sökanden

Namn och nuvarande adress, e-post, telefon och personnummer.

Nuvarande studier eller anställning

Här anges nuvarande lärosäte alternativt företag samt vilken utbildning eller arbetsuppgift som innehas.

Värdlärosäte eller organisation

Ange den/de utbildningar som söks, lärosäte eller organisation där studierna ska bedrivas, utbildningens namn och tidpunkt för när utbildningen startar samt kursavgifter.

Kort motivering 

Motivera kort planerad utbildning.

Referenser

Ange två referenser med namn, organisation, e-post och telefonnummer.

Bilagor

  • En sedvanlig CV om högst två A4-sidor
  • Personligt brev innehållande huvudsakliga utbildnings- och arbetserfarenheter, motivering till utbildningen samt de förväntningar som finns på utbildningen och hur den kan relateras till nuvarande studier/arbete samt framtida planer

Två rekommendationsbrev ska bifogas ansökan. Minst ett av rekommendationsbreven ska vara från nuvarande eller tidigare studieinstitution eller arbete. Det andra brevet kan vara från någon med god kännedom om den sökande.

Samtliga handlingar (även de som skickas in separat) ska vara Stiftelsen tillhanda sista ansökningsdag för att ansökan ska kunna beredas.

Den fullständiga ansökan med bilagor ska skickas med e-post till epw [at] wfab [dot] se

I det fall examensbevis/antagningsbesked inte erhållits vid tidpunkten för ansökan ska ett intyg från lärosätet alt. ansökan till studieinstitution/organisation bifogas. Examensbevisen/antagningsbeskeden kan då insändas via e-post i efterhand.

En bekräftelse på att ansökan är inskickad erhålls, via e-post, i anslutning till ansökningstidens slut. I detta finns ett diarienummer vilket alltid ska anges vid korrespondens med Stiftelsen. All korrespondens med Stiftelsen ska ske via e-post.

Meddela snarast ändrad post- och/ eller e-postadress.