Doktorandtjänster 2012

Doktorandtjänster 2012

Michael Neiss, Uppsala universitet, avslutande doktorandstudier i arkeologi

Transformationer inom vikingatidens djurornamentik

Projektet avser att exploatera djurornamentiken som bildkälla. Har djurornamentiken ikonografiska och symboliska dimensioner? Vad föreställer bilderna. Formulerade olika samhällsgrupper olika bildbudskap? Är några av frågeställningarna. Projektet har genomförts med gjutexperiment, vidareutveckling av arkeologins kvalitetsbegrepp, och implementering av 3D-laserskanning som ett effektivt dokumentationsverktyg. Något som lagt grunden för en databaserad utvärdering och metodutveckling.

 

Adam Boëthius, Lunds universitet, doktorandstudier i arkeologi

Ett liv kring vattnet – en studie av människans liv och levnadsvillkor vid övergången från söt- till saltvatten i Ancylussjön – Littorinahavet.

Projektet ämnar studera människans agerande i de förändringar som ägde rum då Östersjösänkan gick från att vara en stor insjö till att den kopplades samman med Atlanten och bildade ett saltvattenhav. Detta innebar en gynnsam ekologisk förändring i form av ökad mångfald och biomassa i havet vilket också avspeglade sig på de näringsstrategier som människorna hade för att överleva.

Genom att studera olika isotoper tagna på kollagenet i ben från tidigmesolitiska människor och djur ämnar Adam Boëthius undersöka hur deras diet såg ut, hur de rörde sig i landskapet, vid vilka årstider de befann sig på en viss plats samt hur salthalten såg ut i havet. I samband med analys och tolkning av de benmaterial som framkommit vid arkeologiska utgrävningar planeras att åskådliggöra livet för de människor som bodde i Skandinavien för runt 9000 år sedan samt den relation de hade till det omkringliggande havet och hur denna relation förändrades över tiden. I förlängningen är detta projekt inte bara viktigt ur ett arkeologiskt perspektiv utan även ur ett bevarandeekologiskt då all insamlad data, samt den ökade förståelsen för salthaltens förändring i havet, kan ge en bra indikation om vad man har att förvänta sig vid ändrad salinitet, klimatförhållanden och ökad förorening av dagens sjöar och vattendrag.

 

Therese Ekholm, Uppsala universitet, doktorandstudier i arkeologi

De första norrländska bosättarna – Interaktionen mellan djur och människor under pionjärfasen i Norrland

Avhandlingens syfte är att identifiera tidigmesolitiska lokaler, samt genom osteologiska analyser av fossil fauna på dessa bidra till ett studium av etableringen av djurarter och till dessa kopplade kulturtraditioner. Detta under pionjärfasen och delar av den följande mesolitiska perioden i Norrland. Fokus skall ligga på människornas anpassning till en ny miljö och dess fauna samt variationer i människornas kulturella bruk av bytesdjuren. Genom att med benen datera särskilda kontexter på lokalerna kan de tidiga människornas stenteknologier tidsättas, data som ger helt ny information om hur och varifrån de invandrat.

Arbetet kommer att inledas med en sammanställning och presentation av pionjärprocessens faunahistoria i Nordeuropa under Weichselisens avsmältning som den ser ut idag, för att sedan mynna ut i avhandlingens egentliga syfte; en fördjupad och riktad undersökning av människa/djur-interaktionen under den kulturella anpassningsprocess som tog plats bland pionjärgrupperna under avsmältningens sista 1500 år i Norrlandsregionen.

Genom en detaljerad studie av enskilda djurarters koppling till arkeologiska artefakter/epoker och genom datering av brända ben i slutna kontexter, kommer människans bosättning och anpassning till en ny naturmiljö i samband med isens avsmältning att kunna analyseras och kartläggas.