Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sveriges största privata forskningsfinansiär

Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör K A Wallenberg och hans hustru Alice Wallenberg överlämnade en donation om 20 miljoner kronor till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Knut och Alice Wallenberg fortsatte sedan att bygga upp Stiftelsen genom en serie donationer under tre decennier.

Medicin, teknik och naturvetenskap

I huvudsak stödjer Stiftelsen grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Grundforskning brukar definieras som forskning som systematiskt och metodiskt söker efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte. 

Anslagspolicy

I enlighet med den av Stiftelsens styrelse antagna anslagspolicy delas anslag i huvudsak ut inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Stiftelsen delar för närvarande ut cirka 1,7 miljarder kronor årligen. 

Utvärdering

För att garantera att den forskning som beviljas anslag har en hög internationell vetenskaplig potential anlitar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse de internationellt och nationellt främsta forskarna inom respektive område för utvärderingarna av ansökningarna. 

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta ska enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan verksamhet.