Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

Grundforskning om sjukdomar som cancer och Alzheimers, nya energikällor, universums hemligheter, nya och miljövänliga material, geners betydelse och påverkan, robotik och automation, klimatförändringar, människans ursprung och evolution är exempel på landsgagnelig vetenskaplig forskning och utbildning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer.

Stiftelsen är huvudsakligen inriktad på att ge stöd till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, genom långsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under dess 100-åriga historia beviljat 24 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning. De senaste årens anslag på totalt 1,7 miljarder kronor per år gör Stiftelsen till en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa.

STIFTELSEN GRUNDANDES 1917

Genom åren byggde Knut och Alice Wallenberg upp en ansenlig förmögenhet och redan före Stiftelsens grundande 1917 hade de via donationer bland annat finansierat olika byggnads- och utvecklingsprojekt i det svenska samhället. Genom bildandet av Stiftelsen ville makarna organisera stödet.

Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i SEB och Investor till ett värde av 20 miljoner kronor, 593 miljoner kronor i dagens penningvärde. Trots att Stiftelsen beviljat anslag om 24 miljarder kronor, har tillgångarna efter 100 år, genom framgångsrik kapitalförvaltning, växt till 90 miljarder kronor.

Knut och Alice Wallenberg var angelägna om att stödja det ”landsgagneliga” – det som gör att Sverige kan utvecklas till en forsknings- och utbildningsnation av hög klass. En princip Styrelsen fortsatt leva efter.

"Om förmöget folk visste vilken glädje det är att kunna understödja för vårt land och folk nyttiga företag, skulle de ej dröja att i testamenten förordna gåvor som andra får tillfredsställelsen och nöjet av. Det är kanske egoistiskt att giva medan man lever men roligt är det."

K. A. Wallenberg i ett brev till kronprins Gustaf Adolf 1937

FRAMSTÅENDE LANDSGAGNELIG FORSKNING

I början av Stiftelsens verksamhet finansierades främst byggnader för att skapa lokaler för forskning och utbildning. Tyngdpunkten förflyttades sedan successivt till att finansiera den avancerade utrustningen som behövdes för forskningen. De senaste åren har en av de främsta anslagsformerna varit stöd till enskilda, excellenta forskare genom programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars för seniora forskare och satsningen Wallenberg Academy Fellows för yngre excellenta forskare.

En annan anslagsform är forskningsprojekt av högsta vetenskapliga kvalitet, initierade av forskarna själva.

JUBILEUMSDONATION 2017

Som en särskild satsning under jubileumsåret stödjer Stiftelsen några av landets Science centers. Totalt kommer 150 miljoner kronor att satsas vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer, Tekniska Museet i Stockholm och Universeum i Göteborg. Målet är att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga, genom tekniskt avancerade och innehållsmässigt innovativa Science centermiljöer, som genom spektakulära presentationer i domformat och interaktiva installationer gör världen, tekniken, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig.

SAMVERKAN MED AKADEMIN

Stiftelsen har en utvecklad samverkan med akademier och lärosäten. 1972 bildades ett Huvudmannaråd. Det består av 9 rektorer från landets forskningsuniversitet och 5 representanter från de Kungl. vetenskapliga akademierna. Rådet tillsätter revisorerna och utser en styrelserepresentant till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse. Huvudmannarådet är även en viktig diskussionspart för Stiftelsens ledning och styrelse i strategiska frågor bland annat avseende forskningsfrågor och anslagsprocessen.

BARA DE ALLRA BÄSTA

För att säkerställa att anslagen går till de mest framstående forskarna och projekten tillämpas en noggrann utvärderingsprocess. Stiftelsens Vetenskapliga råd, sammansatt av forskare med stor erfarenhet och legitimitet i forskarsamhället, utvärderartillsammans med internationella sakkunniga ansökningarna.

En rådgivande kommitté, Scientific Advisory Board, bestående av ett antal Nobelpristagare, avger årligen utlåtanden om Stiftelsens arbete, om kvaliteten i de interna processerna och Stiftelsens strategiska inriktning.

ANSLAGSPROCESSEN

Under åren har det utarbetats en noggrann process för att så långt som möjligt trygga att de bästa forskarna och forskningsprojekten får anslag.

Processen inleds med att universiteten nominerar forskare och projekt till Stiftelsen. Det vetenskapliga rådet gör sedan en första granskning av ansökningarna och en stor del av dem skickas ut på internationell bedömning. Därefter sammanställer rådet de inkomna utvärderingarna och gör en rekommendation till Stiftelsens styrelse vilken tar beslut om vilka anslag/forskare som ska finansieras.

KRETSLOPPET

Den bärande delen av de engagemang, utanför Stiftelsen, som familjen Wallenberg har är de bolag i vilka Stiftelsen, genom Investor och FAM är ägare. Det är det långsiktiga engagerade arbetet med dessa internationellt verksamma bolag och dessas framgångar som möjliggör för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom innehavens aktieutdelningar, att bevilja mer än 1,7 miljarder kronor per år i anslag till svensk forskning och utbildning.