Utlysningar

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Bland forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential prioriteras projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 60 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Riktlinjer för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Sista ansökningsdag är den 1 februari varje år.

Utlysning - nominering till Wallenberg Academy Fellows

Programmet omfattar unga, framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Stiftelsen beslutade att inrätta det 5-åriga karriärprogrammet för perioden 2012-2016. Beslut har nu fattats om en utlysning även för år 2017. Därefter kommer Stiftelsen att årsvis besluta om framtida utlysningar som sannolikt kommer att ske vartannat år från 2019.

Universiteten inbjuds att nominera kandidater till programmet.
Ansökningsperioden startar den 9 januari 2017

Fullständig nominering/ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 februari.

Utlysning - nominering till Wallenberg Academy Fellows
Utlysnings- och bedömningskriterier
Instruktioner - nominering Wallenberg Academy Fellows

Den som vill anmäla sitt intresse för programmet ska vända sig till respektive universitets kontaktperson.
Kontaktpersoner vid universiteten

Inbjudan att nominera Wallenberg Academy Fellows 2012 till förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2012 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2012 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2012 förlängning.

Ansökningsperioden startar den 1 mars 2017 och en fullständig nominering ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 april 2017.

Inbjudan till nominering
Bedömingskriterier
Instruktioner E-ansökan

Utlysning - nominering till Wallenberg Clinical Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus.

Utlysning - nominering Wallenberg Clinical Scholars

Universiteten inbjuds att inkomma med nomineringar fram till den 1 oktober.

Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige.

Programmet består av flera delprogram:

Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
Program för utländska gästforskare

Sista ansökningsdag är 5 oktober.

Strategiska anslag

Strategiska anslag initieras inom Stiftelsen. Grunden för ett strategiskt anslag är att det ska vara till extra gagn för landets utveckling.

Stiftelsens stipendieprogram

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser under vissa perioder stipendier inom strategiskt viktiga områden för svensk forskning. 

Till utlysningarna