Anslagspolicy

I enlighet med den av Styrelsen fastlagda anslagspolicyn stödjer Stiftelsen i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att de är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin.

Då svåra forskningsproblem ofta måste angripas genom samarbete över ämnesgränser stödjer Stiftelsen gärna flerdisciplinär forskning.

Anslagspolicy

Universitet, högskolor och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan beviljas anslag inom följande områden:

  1. Anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt av högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. 
  2. Individuellt stöd till framstående forskare. Stiftelsen stödjer framstående forskare genom programmen Wallenberg Academy Fellows, Wallenberg Clinical Scholars och Wallenberg Scholars.
  3. Strategiska anslag, vilka initieras av Stiftelsen efter diskussion med företrädare för forskarsamhället..
  4. Stiftelsens stipendieprogram.
    Stipendieprogram utlyses från tid till annan inom olika ämnesområden.
    Stipendier till enskilda personer, utöver stipendieprogrammen, eller enskilda understöd lämnas inte.

Ansökningar till Stiftelsen ska vara prioriterade av rektor vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning. Stiftelsen tillämpar ett omfattande ”peer review” förfarande.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, d.v.s. publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Övrigt

Stiftelsen ställer årligen särskilda medel för resor till "Rektors förfogande" för utdelning till lärare/forskare inom lärosätena. Ansökningar om resebidrag ska ställas direkt till respektive universitet. Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte.

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag ges inte i normalfallet. Inga anslag ges heller till målforskning som är knuten till enskild företagsamhet.